ОРГАН УПРАВЉАЊА
Школски одбор
     Чланови               Пословник
РУКОВОДЕЋИ ОРГАН
Директор
САВЕТОДАВНИ ОРГАН
Савет родитеља
Чланови                Пословник
СТРУЧНИ ОРГАНИ
        Стручна већа         Тимови            

 СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ
Педагог: Марија Јованов         Библиотекар: Милана Гаковић

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ
Чланови:
– Маја Видаковић
– Игор Вујовић
– Марија Јованов
– Зорана Бошњак – стручно веће за разредну наставу
– Сандра Милиновић – стручно веће за природно-техничке науке
– Дражана Богданов – стручно веће за друштвене науке
– Александра Крстић – стручно веће за спорт и уметност
– Александра Јелић – представник ШРП тима
– Споменка Кочиш – представник тима за ШП


УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Ђачки парламент                                 Вршњачки тим
                                                         

СТРУЧНА ВЕЋА
– Наставничко веће
– Одељенско веће
– Стручно веће за разредну наставу
Руководилац:

IIIIIIIVVVIVIIVIII разредПосебне групе

Јелена Блажин

Слободан Блажин

Оливера Делић

Споменка Кочиш

Јелена Чивчић

Александра Јелић

Дражана Богданов

Љиљана Гарчев

Данијела Гагић

 Стручна већа за области предмета:

Стручно веће за природно-техничке науке (математика, физика, хемија, биологија, техника и технологија, информатика и рачунарство)
Руководилац: Сандра Милиновић
Стручно веће за друштвене науке (српски језик и књижевност, страни језици, историја, географија)
Руководилац: Дражана Богданов       
Стручно веће за спорт и уметност (ликовна култура, физичко и здравствено васпитање, музичка култура)
Руководилац: Александра Крстић         
Стручно веће за инклузију
Руководилац: Игор Вујовић

ТИМОВИ

Тим за заштиту деце од злостављања и занемаривања
Координатор:Катарина Рајић Станков                                                   
Чланови: Маја Видаковић, Милосава Стевковић, Оливера Делић, Љиљана Гарчев, Јасмина Гарчев, Срђан Стеванов                              
 Тим за инклузивно образовање
Координатор: Катарина Рајић Станков                                                     
Чланови: Маја Видаковић, Игор Вујовић, Милосава Стевковић, Александра Јелић   
Тим за школски развојни план         
Координатор: Катарина Рајић Станков
Чланови: Маја Видаковић, Јасмина Гарчев, Оливера Михајлов, Зорана Бошњак, Душица Варга, Ксенија Кнежев, Тамара Ђукић   
Тим за школски програм                           
Координатор: Споменка Кочиш
Чланови: Маја Видаковић, Биљана Блажин, Милена Пандуровић, Станислава Сараволац, Дражана Богданов, Срђан Стеванов, Драгица Бачкалић, Милана Гаковић                                  
Тим за обезбеђивање квалитета и развоја школе
Координатор: Ивана Грујин                                                   
Чланови: Милосава Стевковић, Биљана Блажин                                  
  Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва
Координатор: Катарина Рајић Станков                                                     
Чланови: Љиљана Влаховић, Јасмина Гарчев, Александра Крстић       
Тим за професионални развој
Координатор: Маја Видаковић                                                      
Чланови: Драгица Бачкалић, Јасмина Гарчев                                   

Тимови за самовредновање и вредновање рада школе:

1. област  – Тим за школски програм
 Споменка Кочиш, координатор                 
Чланови: Дијана Боберић, Дражана Богданов, Ружица Ранков, Јулиа Бордаш 
2. област  – Тим за наставу и учење
 Душица Варга, координатор                   
Чланови: Јелена Чивчић, Срђан Стеванов, Катарина Рајић Станков, Игор Вујовић, Милосава Стевковић
3. област – Тим за постигнућа ученика
Милена Пандуровић, координатор                    
Чланови: Зорана Бошњак, Бранка Мунћан, Катарина Рајић Станков, Милана Тифенбах
4. област – Тим за подршку ученицима
 Катарина Рајић Станков, координатор                   
Чланови: Драгица Бачкалић, Весна Цуцић, Биљана Блажин, Тијана Чолаков
5. област – Тим за етос
Оливера Делић, координатор                   
Чланови: Тамара Ђукић, Љиљана Влаховић, Јелена Блажин, Маја Видаковић, Станислава Сараволац
6. област – Тим за ресурсе
Јасмина Гарчев , координатор                    
Чланови: Маја Видаковић, Александра Крстић, Драгана Бугарски Балинт, Оливера  Михајлов
7. област – Тим за руковођење, организацију и обезбеђивање квалитета установе
Слободан Блажин, координатор                   
Чланови: Данијела Гагић, Александра Јелић, Љиљана Гарчев, Милана Гаковић